Ansvarsförsäkring företag

 

Byggherreansvar

Är en försäkring som skyddar mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnadsarbete. En anpassad ansvarsförsäkring för byggherre.

Byggherreansvarförsäkring är en försäkring för byggherre som innehåller skydd mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. En byggherre kan t.ex. råka ut för att få betala skadestånd till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnadsarbete eller anläggningsarbete. Med byggherre menas den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenaden utförs. Byggherreförsäkring täcker även övertaget byggherreansvar.

Patientansvarsförsäkring

Är en försäkring som ger trygghet för både vårdgivare och patient.

Patientansvarsförsäkring är obligatorisk för dig ​som bedriver hälso- och sjukvård och du måste enligt lag ha en gällande patientförsäkring. ​​​​​​​Förtroende och trygghet är hörnstenar i en fungerande hälso- och sjukvård. En viktig del i den tryggheten är patientförsäkringen. Behandlingsskador tillhör inte vanligheten inom vården. Men då och då inträffar sådant som ingen trodde skulle hända.

Transportansvarsförsäkring

Innehåller försäkringar för transportörer och speditörer som hanterar eller fraktar varor och gods för annans räkning.

Transportansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd för transportör och speditör som hanterar eller fraktar gods för annans räkning. Dessa har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Transportansvar är benämningen på flera olika typer av ansvar, t.ex. transportöransvar och speditöransvar, som styrs av olika lagar och branschbestämmelser. De skiljer sig åt beroende på hur godset transporteras eller hur mycket du som företag har åtagit dig att göra. En förutsättning för att ersättning ska betalas genom en ansvarsförsäkring är att det finns ett vållande, dvs. någon är ansvarig för att skadan eller förlusten inträffade.

Rättsskyddsförsäkring

Betalar kostnaden för advokat och rättegång om företaget hamnar i en rättslig tvist. Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och företräder ditt företag.

Rättsskyddsförsäkring ingår normalt i våra företagsförsäkringar och ger ett skydd om företaget hamnar i en rättslig tvist. En rättslig tvist kan bli mycket dyr, ofta krävs det juridisk hjälp och kostnaden för att anlita en advokat kan snabbt bli mycket stor. Därför är det viktigt att ha ett rättsskydd som kan hjälpa till att betala dessa kostnader.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller åt någon annan.

Allt fler företag försäkrar sig mot stölder inom och mot företaget beroende på att ny teknik har medfört att in- och utbetalningar numera sker på andras sätt än tidigare. Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer.

VD och styrelseledamot

Har du ofta ett personligt ekonomiskt ansvar och kan därmed bli skadeståndsskyldig. Med ansvarsförsäkring för VD och styrelse har du ett tryggt skydd.

VD och styrelseledamöter har ett långtgående ansvar i ett företag. Styrelseledamöter i exempelvis föreningar och stiftelser har även de ett stort ansvar. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.

Professionsansvar

Är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på skadeståndsansvar, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

Professionsansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare där du riskerar att krävas på betydande belopp för ​ekonomiskt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den som är försäkrad. Även sak- och personskador omfattas. Givetvis hjälper vid dig även även vid ogrundade skadeståndskrav. 

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt ansvarsförsäkring.

Kontakta oss idag!


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy